Asociacija Vilniaus kino klasteris, bendradarbiaudami su Lietuvos kino centru, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Nepriklausomų prodiuserių asociacija, UAB „Artbox” ir kitais partneriais 2017 m. vasario mėn. 1 d. – 2017 m. lapkričio mėn. 30 d. vykdė projektą „Kino industrijos tinklaveikos ir eksporto skatinimas”, finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

Projektui vadovavo Kęstutis Drazdauskas – prodiuseris, asociacijos Vilniaus kino klasteris valdybos pirmininkas, aktyvus kino politikos formuotojas ir veikėjas, daugelio projektų iniciatorius, lyderis ir vadovas, aktyvus kino pramonės užsienio organizacijų narys ir dalyvis.

Projekto tikslas – paskatinti tarptautinio lygio tinklaveikos ryšius ir sudaryti prielaidas kliūčių Lietuvos kino industrijos ekonominės vertės ir eksporto apimčių augimo šalinimui.

Sėkmingai ir net viršijant lūkesčius buvo įgyvendinti išsikelti projekto uždaviniai, organizuojant kino industrijos eksportą ir tinklaveiką skatinantį renginių ciklą – 4 apskritojo stalo diskusijas aktualiais kino industrijai klausimais su LR Ūkio ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Finansų ministerija ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei kino industrijos konferenciją „Lietuvos kino ateitis globalioje rinkoje“, vykusią LR Seime):

1. Sudarytos sąlygos darniam dialogui tarp kino pramonės rinkos dalyvių ir vykdančiosios valdžios, jiems pavaldžių įstaigų, asocijuotų organizacijų, švietimo, mokslo institucijų, paskatintas glaudesnis jų bendradarbiavimas, siekiant gerinti Lietuvos kino pramonės augimo sąlygas, skatinančias eksporto plėtrą.

2. Sudarytos sąlygos plėsti tarptautinę tinklaveiką eksportą skatinančių valstybės institucijų ir tarptautinės kino pramonės organizacijos pagalba.

3. Išanalizuoti ir išdiskutuoti Lietuvos kino produktų sklaidą ribojantys veiksniai Lietuvoje ir užsienyje.

4. Išanalizuotos ir išdiskutuotos specialistų parengimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo galimybės Lietuvoje ir bendroje Europos rinkoje.

5. Atlikta kino pramonę efektyviai veikiančių  instrumentų analizė, remiantis užsienio šalių tarptautinių praktikų patirtimi, skatinančia kino industrijos augimą ir sėkminga tarptautinį bendradarbiavimą.

6. Su rinkos dalyviais ir aukštos kompetencijos užsienio svečiu (kūrybinių industrijų finansavimo konsultacinės kompanijos „Peacefulfish“ įkūrėju ir generaliniu direktoriumi Thierry Baujard) išanalizuoti ir išdiskutuoti Europos kino industrijos augimą skatinantys instrumentai (teisiniai, mokestiniai, kt.), nustatant jų efektyvumą, aptariant Lietuvos kino industrijos galimybes bendroje rinkoje.

7. Raštiškai suformuluoti Lietuvos kino industrijos plėtrą ribojantys veiksniai ir rekomendacijos Lietuvos kino pramonės tarptautinio konkurencingumo ir eksporto plėtrai, parengiant rezoliuciją politikos formavimo ir įgyvendinimo institucijoms.

Lapkričio 24 d., penktadienį, 10 val. Europos reikalų komiteto posėdžių salėje įvyko asociacijos „Vilniaus kino klasteris“, vienijančios daugiausiai Lietuvos kino sektoriaus įmonių, rengiama metinė kino industrijos konferencija „Lietuvos kino ateitis globalioje rinkoje“. Jos tikslas – aptarti valstybės sukurtas sąlygas kino industrijai konkuruoti tarptautiniu mastu ir kino industrijos žinomumą gerinančias bei ekonominį augimą skatinančias galimybes.

„Kinas išskiriamas kaip viena iš didžiausią potencialą generuoti reikšmingą ekonominę naudą turinčių kūrybinių industrijų sričių Lietuvoje, todėl jis yra ne vien tik Kultūros ministerijos, bet ir kitų – Ūkio, Finansų, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo – ministerijų interesų lauko dalis. Tad ir konferencijoje į Lietuvos kiną bei jo ateitį pasižiūrėsime kompleksiškai, kaip į bendros Lietuvos ekonomikos sudėtinę dalį, sukuriančią ženklią pridėtinę vertę“, – teigia konferencijos organizatorius, asociacijos „Vilniaus kino klasteris“ valdybos pirmininkas Kęstutis Drazdauskas.

Tarp įvairių konferencijos klausimų buvo paliestos ir kino industrijai svarbiausios problemos – Lietuvos kino industrijos žinomumo ir ekonominių rezultatų gerinimas, nauji filmų finansavimo būdai ir šaltiniai, pelno mokesčio lengvatos kinui poveikis bei būtinybė ją pratęsti, infrastruktūros kino rodymui išplėtimas, Lietuvos kino industrijos specialistų ruošimas, jų kvalifikacijos gerinimas.

Pagrindiniai konferencijos partneriai – Lietuvos kino centras (LKC) ir Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK).

Comments are off for this post