Vilniaus kino klasterio narys “Ateities visuomenės institutas” atliko mokslinį taikomąjį tyrimą ,,Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) raiška kūrybinių ir kultūrinių industrijų audiovizualiniame sektoriuje Frascati nuostatų kontekste“.

Šis taikomojo pobūdžio tyrimas yra skirtas ištirti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų raišką, MTEP skatinimo priemones kultūrinių ir kūrybinių industrijų audiovizualiniame sektoriuje ir parengti metodologiją, pagrįstą adaptuotais sektoriaus pavyzdžiais.

Tyrime nagrinėjama KKI ir audiovizualinio sektoriaus unikalumas ir svarba. Apibrėžiama KKI ir audiovizualinio sektoriaus samprata, sektoriaus požymiai ir klasifikacija, KKI produktų, paslaugų požymiai ir ypatumai MTEP kontekste. Analizuojamas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas ES ir Lietuvoje. Nagrinėjami MTEP skatinimo instrumentai – mokesčių lengvatos ir ES finansavimo priemonės. Atliekamas skatinamųjų instrumentų vertinimas kitų šalių kontekste – išskiriami geriausiai veikiantys MTEP skatinimo modeliai. Pateikiamos MTEP priemonių taikymo galimybės Lietuvos KKI ir audiovizualiniam sektoriui. Nustatytos priežastys, kurios yra kliūtis ES paramos instrumentams KKI sektoriuje taikyti.

Empirinėje tyrimo dalyje pateikiami sociologinių kokybinių tyrimų rezultatai. Naudojant pusiau struktūruoto interviu ir grupinės diskusijos metodus, nustatyti audiovizualinio sektoriaus produktų ir paslaugų MTEPI požymiai pagal Frascati vadovą (2015). Interviu ir grupinės diskusijos buvo pagrįsti dviem projekto tikslą atliepiančiomis dimensijomis: MTEP veiklos

audiovizualiniame sektoriuje samprata ir bruožai pagal Frascati vadovą (2015); MTEPI veikla audiovizualinio produkto ar paslaugos kūrimo procese.

Remiantis Frascati vadovu (2015), pateikta MTEP dokumentavimo metodologija su sektoriaus pavyzdžiais. Jos tikslas – padėti identifikuoti MTEP veiklas ir jas tinkamai dokumentuoti, skatinant pasinaudoti valstybės sukurtais instrumentais – mokesčių lengvatomis.

Tikimasi, kad šio taikomojo tyrimo rezultatai pasitarnaus KKI industrijos MTEP plėtrai, kvies
diskutuoti ir sustiprins KK MTEP produktų gamintojų, mokslininkų, MTEPI ekspertų ir politikos formuotojų dialogą. Šis tyrimas turėtų tapti moksliniu indėliu į MTEPI KK industrijose. Galiausiai, tikimasi, kad šiuo tyrimu bus prisidedama siekiant bendros ekonominės ir socialinės visuomenės gerovės, Lietuvoje atrandant MTEP potencialą KKI kaip vieną iš savo nišinių sričių.

Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „MTEPI potencialas ir raiška KKI audiovizualiniame sektoriuje Frascati nuostatų kontekste“. Projektą iš dalies finansavo Kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Visas tyrimas

Tyrimo išvados ir rekomendacijos 

Comments are off for this post